Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania pracy (...) tzw. procedura uproszczona

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Co to jest procedura uproszczona?

Procedura uproszczona, nazywana także "procedurą oświadczeniową" pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest zarejestrowanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, z którym może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium RP.

Ze względu na minimum formalności i niskie koszty (rejestracja oświadczenia jest bezpłatna), procedura ta jest bardzo popularna w Polsce zarówno wśród pracodawców, jak i cudzoziemców podejmujących pracę.

Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia?

 • Pracodawca mający zamiar zatrudnić cudzoziemca z jednego z 6 wymienionych krajów czytelnie wypełnia oświadczenie;
 • Pracodawca osobiście rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;
 • Pracodawca bezzwłocznie przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi. Oryginał zarejestrowanego oświadczenia jest podstawą do uzyskania przez cudzoziemca w konsulacie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy  lub jeżeli legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego zezwolenia pobytowego i wydanej na jego podstawie karty pobytu;
 • Cudzoziemiec, który posiada zarejestrowane oświadczenie, tytuł pobytowy z którym może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy oraz pisemną umowę może podjąć pracę na rzecz polskiego podmiotu.

Wskazówki dot. prawidłowej rejestracji oświadczeń

 • Rekomendowany przez MPiPS druk oświadczenia proszę wydrukować razem z plikiem pouczenia ! Zaleca się, by  oświadczenie i pouczenie były wydrukowane na obydwu stronach tej samej kartki. Można także wypełnić formularz elektronicznie (tzw. e-oświadczenie, do znalezienia  ) Po wypełnieniu także należy go  wydrukować;
 • Oświadczenie należy wypełnić czytelnie;
 • Wypełniając oświadczenie należy wpisać m.in.: dane pracodawcy, dane cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia  i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy,  wysokość wynagrodzenia brutto, zawód i miejsce wykonywania pracy;
 • W przypadku umowy o pracę, oferowane wynagrodzenie nie może być niższe niż określona ustawowo (corocznie)  płaca minimalna. Obecnie wynosi ona 1.750,00 zł brutto
 • Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, ale okres dopuszczalnego zatrudnienia nie musi być wykorzystywany w sposób ciągły. Ważne, by łączny okres pracy wykonywanej np. w kilku krótszych okresach nie przekroczył 6 miesięcy w ciągu 12. Wypełniając oświadczenie pracodawca musi określić przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez cudzoziemca. Jeżeli trudno podać precyzyjną datę, należy podać przybliżoną. Z różnych przyczyn  może się zdarzyć, ze powstanie potrzeba wykonywania pracy np. po upływie okresu wskazanego na oświadczeniu. Jeżeli okresy rzeczywistego wykonywania pracy przez cudzoziemca nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy, wtedy istnieje możliwość zarejestrowania kolejnego oświadczenia;
 • Jeżeli pracodawcy zależy, by pracownik podjął pracę terminowo, co może mieć szczególne znaczenie przy pracach sezonowych  w rolnictwie, oświadczenie należy zarejestrować z odpowiednim wyprzedzeniem (co pozwoli oszczędzić czas i pieniądze). Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską, należy wziąć pod uwagę m.in. czas związany z dostarczeniem mu oryginału oświadczenia oraz  trwaniem procedury wizowej. Z danych przekazanych przez MSZ wynika, że czas oczekiwania na wizę może nawet przekraczać   2 m-ce (dotyczy zwłaszcza cudzoziemców ubiegających się o wizę na terytorium Zachodniej Ukrainy);
 • Po wypełnieniu oświadczenia i zapoznaniu się z pouczeniem należy podpisać druk na obydwu stronach;
 • Po podpisaniu oświadczenia należy zrobić kopię, obydwa egzemplarze zanieść do powiatowego urzędu pracy, a oryginał z adnotacją potwierdzającą rejestrację przekazać cudzoziemcowi;
 • Podczas związanej z rejestracją wizyty w PUP pracodawca może zostać poproszony o przedstawienie danych pozwalających na stwierdzenie  tożsamości swojej lub podmiotu, w ramach którego występuje (np. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek prawa handlowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeśli prowadzi działalność gospodarczą), zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS (jeśli prowadzi działalność rolniczą) lub dowodu osobistego (w przypadku, gdy chodzi o osobę, która nie prowadzi żadnej działalności. Pracodawca może być również poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów uprawdopodobniających zamiar powierzenia 

 

OŚWIADCZENIE MUSI BYĆ WYPEŁNIONE POPRAWNIE I CZYTELNIE !

Autor: Joanna Konieczna