Zatrudnienie cudzoziemców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1482 zpóź. zm.)

Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian jest również przeciwdziałanie występującym obecnie nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA OPŁAT Z TYT. POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi  w związku ze złożeniem:

- wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;

- oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń

jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 30,00 zł 

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

55 1090 2095 0000 0005 4802 7705

SANTANDER BANK POLSKA S.A I O/Złotoryja

 

W treści przelewu należy wskazać czy wpłata dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, czy też złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wskazać imię i nazwisko cudzoziemca za którego dokonywana jest wpłata.

Dopuszcza się możłiwość dokonania łącznej wpłaty w związku z wieloma wnioskami. W takim przypadku w treści przelewu należy podać imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców, za których dokonana jest wpłąta oraz do składanej dokumentacji dołączyć potwierdzenia przelewu w liczbie odpowiadającej liczbie cudzoziemców, za których dokonano wpłaty.

Wpłata powinna być dokonana przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub rejestracją oświadczenia.

 

 

Uwaga!

W przypadku składania oferty pracy celem wydania informacji starosty (tzw. "test rynku pracy") w związku z ubieganiem się o wydanie:

- zezwolenia na pracę cudzoziemca  typ A (art.88 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy)

- zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca (art. 114 ustawy o cudzoziemcach)

- zezwolenie na pobyt czasowy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art.127 ustawy o cudzoziemcach)

nie jest zobowiązany do dokonywania wpłaty na w/w konto.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące dokonywania wpłat z  tyt. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi udzielane są codziennie w

Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi pok. 26 (parter)

oraz pod nr telefonu 76-87-79-230 ; 76-87-79-229

w godzinach od 7:30 do 13:30

 

Szczegółowe informacje dot. zatrudnienia cudzoziemców znajdują się w zakładce: 

Zatrudnienie cudzoziemców po 1 stycznia 2018r.

 

Autor: Joanna Konieczna