Jesteś tutaj: Start / TARCZA ANTYKRYZYSOWA

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy
 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
   
 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
   
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)
   
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
   
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
   
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)

Artykuły

13 sierpnia 2020

Ważna informacja dot. niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 1086) w części dotyczącej art. 15zzd dot. niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców zostały wprowadzone  zmiany, które zmieszczmy poniżej, bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi:

 

Joanna Konieczna
Czytaj więcej o: Ważna informacja dot. niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
10 lipca 2020

Ważna informacja dla przedsiębiorców starających się o pożyczkę w kwocie 5 tys zł z powiatowego urzędu pracy

Przedsiębiorcy, którzy odpowiedzieli twierdząco na dowolne pytanie w części B dot. Iinformacji dotyczących sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.) - formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki) a obecnie udokumentują fakt, że na dzień udzielenia pomocy nie znajdują się już w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia 651//2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) - moliwe będzie udzielenie pomocy w formie pożyczki !

Joanna Konieczna
17 lipca 2020

Uwaga! Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy otrzymali pożyczkę 5 tys. zł z urzędu pracy

Przedsiębiorcy, którzy od dnia złożenia wniosku o pożyczkę do dnia jej udzielenia (tj. wpłynięcia pożyczki na konto) otrzymali pomoc publiczną z ZUS (zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne), której nie wykazali wcześniej w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do wniosku) zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia  powiatowego urzędu pracy o tym fakcie!

Joanna Konieczna