Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

Raport został stworzony w oparciu o zalecenia metodyczne przygotowane w ramach projektu „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy”, zamieszczone na stronie psz.praca.gov.pl.
Podstawowymi źródłami danych wykorzystywanych w raporcie są:
1) dane z systemu Syriusz Std – z Powiatowego Urzędu Pracy,
2) dane z Systemu Informacji Oświatowej MEN,
3) wyniki badania ofert pracy w Internecie.

Autor: Adam Sokołowski