Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Roboty publiczne

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż
12 miesięcy przy wykonywaniu prac fi nansowanych lub dofinansowanych ze środków
samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych,
spółek wodnych i ich związków.
Celem jest wsparcie osób bezrobotnych w powrocie lub wejściu na rynek pracy.

Autor: Joanna Konieczna