Pośrednictwo Pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pośrednictwo pracy

 

Czym jest pośrednictwo pracy?

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców.

Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy to w ramach usługi możesz uzyskać informacje o ofertach pracy, organizowanych giełdach i targach pracy, a także możliwościach skorzystania z innej pomocy oferowanej przez urząd w sytuacji, gdy twoje potrzeby są większe niż oferuje to pośrednictwopracy.
Jeżeli jesteś pracodawcą to w ramach pośrednictwa pracy możesz skorzystać z pomocy urzędu w poszukiwaniu pracowników. W ramach tej pomocy uzyskasz wsparcie w przygotowaniu oferty pracy, a także jej upowszechnieniu, doborze odpowiednich kandydatów, którzy następnie zostaną skierowani do ciebie na rozmowę. Na życzenie, w ramach realizacji usługi, urząd może zorganizować dla ciebie giełdę pracy lub zaprosić cię do wzięcia udziału jako wystawca w organizowanych targach pracy.

Jakiego typu pomoc w ramach usługi oferuje urząd?

Podstawowym działaniem realizowanym przez powiatowy urząd pracy na rzecz pracodawcy w ramach pośrednictwa pracy jest przyjmowanie ofert pracy, a następnie podawanie ich do publicznej wiadomości w siedzibach urzędów i w Centralnej Bazie Ofert Pracy

Jak zgłosić ofertę pracy?

Pracodawco, swoją ofertę pracy możesz zgłosić tylko w jednym wybranym przez siebie powiatowym urzędzie pracy, może to być urząd w powiecie, w którym prowadzisz swoją działalność albo w powiecie gdzie będzie wykonywana praca albo w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie w Polsce. W tym celu możesz zgłosić się do urzędu osobiście i podczas wizyty dokonać zgłoszenia oferty. Możesz również zgłosić ofertę telefonicznie, a także przekazać ją do urzędu z wykorzystaniem poczty lub innych środków przekazu: faks, mail, e-formularz.
Obecnie przepisy nie określają jednolitego co do formy formularza, na którym należy dokonać zgłoszenia oferty pracy, określono jednak zakres informacji, jakie oferta musi zawierać aby urząd przyjął ją do realizacji i upowszechnił. Dla ułatwienia dokonania zgłoszenia w oparciu o podany zakres przygotowane zostały:

 • e-formularz oferty pracy udostępniony przez ministra właściwego ds. pracy na stronie praca.gov.pl, który po wypełnieniu jest automatycznie przekazywany do wskazanego przez ciebie urzędu pracy;
 • formularz w wersji papierowej dostępny w urzędzie pracy, który po wypełnieniu można osobiście złożyć w urzędzie lub przesłać faksem czy pocztą tradycyjną;

Dokonując zgłoszenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy musisz podać informacje dotyczące twojej firmy, zgłaszanego miejsca pracy, oczekiwań wobec kandydatów oraz sposobu, w który urząd będzie realizował ofertę. Część informacji w zgłoszeniu jest obowiązkowa, część możesz dodać, jednak ich podanie nie jest obowiązkowe. W razie wątpliwości lub braku informacji urząd skontaktuje się i poprosi o ich uzupełnienie.
Pracodawco, pamiętaj! Urząd nie przyjmie oferty pracy jeżeli:

 • w jej treści zawrzesz treści dyskryminujące kandydatów do pracy,
 • swoją ofertę zgłosiłeś wcześniej w innym urzędzie pracy,
 • nie podałeś danych obowiązkowych i na wezwanie urzędu nie dokonałeś ich uzupełnienia.

Z odmową przyjęcia oferty przez urząd możesz spotkać się także jeżeli np. w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy zostałeś ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jesteś objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy. W tym przypadku decyzja o przyjęciu lub odmowie realizacji oferty zależy od urzędu pracy.

Organizacja giełd i targów pracy

Pracownicy urzędu inicjują i organizują spotkania bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w ramach giełd i targów pracy.

Pracodawco, urząd może zorganizować giełdę pracy na twój wniosek lub zaproponować ci zorganizowanie giełdy pracy w sytuacji gdy poszukujesz pracowników na wiele stanowisk lub gdy w urzędzie zarejestrowanych jest wiele osób spełniających wymagania określone w twojej ofercie. Dzięki udziałowi w giełdzie spotkasz się z większą liczbą kandydatów w jednym terminie i miejscu, bez konieczności umawiania spotkań z każdym kandydatem z osobna.
W ramach współpracy z urzędem pracodawcy mają możliwość wzięcia udziału w targach pracy jako wystawcy. Targi pracy polegają na umożliwieniu bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w tym samym miejscu i czasie. W czasie targów pracy możesz zaprezentować swoje oferty pracy i znaleźć kandydatów odpowiadających twoim wymaganiom. Targi pracy są wydarzeniem, które urząd pracy może zorganizować:

 • samodzielnie – zasięg targów lokalny, obejmujący dany powiat,
 • we współpracy z wojewódzkim urzędem pracy lub innymi powiatowymi urzędami pracy lub innymi instytucjami – zasięg targów regionalny, krajowy lub międzynarodowy .

Informacje o organizowanych giełdach i targach pracy publikowane są na stronie CBOP w zakładce „Kalendarz targów pracy i giełd pracy”

Ważnym zadaniem urzędu jest również informowanie klientów o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz przekazywanie osobom bezrobotnym informacji o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z rejestracji w urzędzie.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z pośrednictwa pracy?

Z usługi pośrednictwa pracy może skorzystać każdy gdyż jest ono świadczone dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, w tym obywateli państw EOG, pracodawców krajowych oraz pracodawców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej i innych państw jeżeli na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi obywatele tych państw mogą korzystać ze swobody przepływu osób.

Jakich korzyści dostarcza usługa?

Pośrednictwo pracy jest świadczone wszystkim zainteresowanym bezpłatnie zgodnie z zasadami:

 • dostępności usługi dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usługi;
 • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Podstawa prawna:

 

Autor: Joanna Konieczna