Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

 

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej,
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą sobą prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (Dz. Urz UE L 352
z 24.12.2013 str. 1). Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający
z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca a pełen czy część etatu. Ponadto pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

 

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

W ramach KFS możliwe jest finansowanie:

Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA – to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników,
a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

 

WAŻNE!

Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego,
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku
  z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia
  za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

 

Ze środków KFS nie można finansować wsparcia dla:

 • osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, członka organów zarządzających lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania spółki w czynnościach z zakresu prawa pracy, jeśli nie spełniają definicji pracownika,
 • przeora, przełożonej, ksieni itp. zgromadzenia zakonnego, członka organów  zarządzających lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania spółki
  w czynnościach z zakresu prawa pracy jeżeli nie spełnia definicji pacownika.

 

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA 2017 ROK:

1)      Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2)      Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3)      Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

v  Aby skorzystać z priorytetu 1, firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD.

 

SEKTORY PRIORYTETU 1:

SEKCJA C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE:

Dział 10 – produkcja artykułów spożywczych,

Dział 11 – produkcja napojów,

Dział 12 – produkcja wyrobów tytoniowych,

Dział 13 – produkcja wyrobów tekstylnych,

Dział 14 produkcja odzieży,

Dział 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

Dział 16 – produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

Dział 17 – produkcja papieru i wyrobów z papieru,

Dział 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

Dział 19 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

Dział 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

Dział 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

Dział 22 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

Dział 23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

Dział 24 – produkcja metali,

Dział 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

Dział 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

Dział 27 – produkcja urządzeń elektrycznych,

Dział 28 – produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

Dział 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

Dział 30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

Dział 31 – produkcja mebli,

Dział 32 – pozostała produkcja wyrobów,

Dział 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

SEKCJA H – TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA:

Dział 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy,

Dział 50 – transport wodny,

Dział 51 – transport lotniczy,

Dział 52 – magazynowanie i działalność wspomagająca transport

SEKCJA Q- SEKTOR OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dział 86 – opieka zdrowotna,

Dział 87 – pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

Dział 88 – pomoc społeczna bez zakwaterowania.

 

ZAWODY DEFICYTOWE DLA PRIORYTETU 2:

wg "Barometru zawodów" 2017 dla powiatu złotoryjskiego i województwa dolnośląskiego

- Agenci ubezpieczeniowi,

- betoniarze i zbrojarze,

- brukarze

- biolodzy, biotechnolodzy, biotechnicy

- blacharze i lakiernicy samochodowi,

- cieśle i stolarze budowlani,

- cukiernicy,

- dekarze i blacharze budowlani,

- diagności samochodowi,

- elektromechanicy i elektromonterzy,

- fizjoterapeuci i masażyści,

- fryzjerzy,

- geodeci i kartografowie,

- inspektorzy nadzoru budowlanego,

- inżynierowie budownictwa,

- inżynierowie inżynierii środowiska,

- inżynierowie mechanicy,

- kelnerzy i barmani,

- kierowcy autobusów,

- kierowcy autobusów,

- kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,

- kierownicy budowy,

- kierownicy ds. produkcji,

- kierownicy sprzedaży,

- kucharze,

- krawcy i pracownicy produkcji odzieży,

- lakiernicy,

- lekarze,

- magazynierzy,

- masarze i przetwórcy ryb,

- mechanicy maszyn i urządzeń,

- mechanicy pojazdów samochodowych

- monterzy okien i szklarze,

- murarze i tynkarze,

- nauczyciele języków obcych i lektorzy,

- nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących,

- nauczyciele szkół specjalnych,

- nauczyciele praktycznej nauki zawodu,

- nauczyciele przedmiotów zawodowych,

- operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,

- operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru,

- operatorzy obrabiarek skrawających,

- operatorzy urządzeń dźwigowo – transportowych,

- opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,

- piekarze,

- pielęgniarki i położne,

- pracownicy ds. budownictwa drogowego,

- pracownicy ds. finansowo – księgowych ze znajomością języków obcych,

- pracownicy ds. jakości

- pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,

- pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,

- pracownicy socjalni,

- pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy,

- przedstawiciele handlowi,

- robotnicy leśni,

- Robotnicy budowlani,

- samodzielni księgowi,

- spawacze

- specjaliści ds. finansowych,

- specjaliści ds. organizacji produkcji,

- specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży,

- specjaliści ds. rynku nieruchomości,

- specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji,

- specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki,

- spedytorzy i logistycy,

- sprzątaczki i pokojowe,

- sprzedawcy i kasjerzy,

- szefowie kuchni,

- ślusarze,

- tapicerzy,

- technicy informatycy,

- technicy elektrycy,

- terapeuci zajęciowi,

- weterynarze

oraz

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

 

 Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS:

Pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów.

Szczególnie istotne jest uzasadnienie konieczności odbycia konkretnej formy kształcenia ustawicznego i wykazana w im zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy oraz pozostałe kryteria oceny wniosku pracodawcy określone w § 6 ust 5 rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U z 2014, poz. 639 z późn. zm.), a mianowicie:

 •  porównanie kosztów usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 • możliwość sfinansowania działań z uwzględnieniem limitów.

 

We wniosku wymagane jest podanie informacji m.in. o:

 

 • kosztach na jednego uczestnika,
 • certyfikatach jakości usług posiadanych przez realizatora,
 • uprawnieniach do prowadzenia edukacji pozaszkolnej,
 • cenie podobnych usług,
 • planach dalszego zatrudnienia osób korzystających ze wsparcia.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określa szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

Realizacja postanowień umowy podlega kontroli starosty.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi będzie rozpatrywać wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu.

 

WAŻNE!

Od 01.01.2017r. obowiązuje zmienione Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U z 2016r. poz. 2155). Informacja o nowych zasadach naboru i rozpatrywania wniosku zostanie umieszczona obligatoryjnie wraz z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie przedmiotowego dofinansowania.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Justyna Kłodnicka – Specjalista ds. rozwoju zawodowego tel. 76 877 92 27

Katarzyna Serok – Specjalista ds. rozwoju zawodowego tel. 76 877 92 28

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. poz. 639);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016r. poz. 645, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
  poz. 311 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 • Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.).
Autor: Joanna Konieczna