Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

 

ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej.

*Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej  jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika w związku z czym nie może ona także korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc
de minimis.

Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanego z kursem nie są wymienione w art. 69a ust. 2, pkt 1 ustawy i nie można ich finansować ze środków KFS, podobnie jak w przypadku studiów podyplomowych.

Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Ze środków KFS mogą także skorzystać:

- wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki jawnej nawet jeśli sami nie są w spółce zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, przy założeniu, że ww. spółki zatrudniają przynajmniej jednego pracownika,

- cudzoziemcy posiadający czasowe pozwolenia na pracę, pod warunkiem, że osoby te w trakcie trwania szkolenia pozostaje zatrudniona u pracodawcy, który otrzymał wsparcie z KFS. W przypadku cudzoziemca, który posiada jedynie czasowe pozwolenie na pracę, czas trwania szkolenia finansowanego ze środków KFS nie może wykraczać poza okres posiadanego przez pracownika pozwolenia na pracę,

- organizacja pozarządowa (fundacja lub stowarzyszenie), zakon, jeżeli zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Ze środków KFS nie można finansować wsparcia dla:

- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:

- udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, członka organów zarządzających lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania spółki
w czynnościach z zakresu prawa pracy jeżeli nie spełnia definicji pracownika;

- współpracujących, tj: małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy lub ojczyma, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1778 z późn. zm.)

- przebywających na urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym lub urlopie bezpłatnym.

Ustawowo określono wysokość wsparcia udzielanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

- 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów,

- 100% kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa

*mikroprzedsębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników
a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EURO, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr  800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

Starosta może zawierać umowy z pracodawcami do wysokości limitu, pozostającego w jego dyspozycji tylko do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. Jeśli kwota środków KFS, o które występują pracodawcy przekracza limit przyznany z podstawowej puli 80% środków, starosta może wystąpić o przyznanie środków z 20% rezerwy KFS.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy. Nie jest wymagane, aby pracodawca kierował pracowników do instytucji ewidencjonowanych w rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

O kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie data wpływu wniosku
do Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi oraz zgodność wniosku z obowiązującymi priorytetami.

Wnioski, które wpłyną do Powiatowego urzędu Pracy w Złotoryi przed rozpoczęciem lub po zakończeniu naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Poprawnie wypełniony wniosek powinien być złożony minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.Do wniosku o przyznanie środków z KFS pracodawca dołącza:

1)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz 311 ze zm.) – ZAŁĄCZNIK A.

2)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010,
 Nr 121, poz.810) – ZAŁĄCZNIK B.

*Odpowiedni formularz pracodawca składa stosownie do zakresu działalności, będący beneficjentem pomocy publicznej, który we wniosku w części VI pkt 1 oświadczył, że „prowadzi działalność gospodarczą”.

3)   Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4)   Program kształcenia (dotyczy kursów i studiów podyplomowych), który zawiera m.in.:

a)  nazwę formy kształcenia i sposób jego organizacji;

b)  liczbę godzin kształcenia;

c)  cele kształcenia i sposoby ich osiągania;

d)  plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;

e)  wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

f)  sposób i formę zaliczenia.

5)      Zakres egzaminu wybranego realizatora usługi kształcenia ustawicznego –
w przypadku ubiegania się o sfinansowanie kosztów egzaminów.

6)      Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

7)      Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

*W przypadku, gdy pracodawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo z czytelnym podpisem pracodawcy należy przedłożyć w oryginale. Jeżeli pełnomocnictwo nie jest sporządzone w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, należy go podpisać w obecności uprawnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy,
w celu stwierdzenia własnoręczności podpisu. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Pracodawcy w dokumencie rejestracyjnym
.

 1. W przypadku, gdy wniosek pracodawcy będzie nie prawidłowo wypełniony, wówczas Dyrektor wyznaczy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.
 2. Wnioski, które nie zostaną poprawione w wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski oceniane będą pod kątem formalnym oraz merytorycznym.
 4. Ocena merytoryczna wniosku dokonana będzie po pozytywnej weryfikacji wniosku pod względem formalnym.
 5. W przypadku, gdy pracodawca nie dołączy do wniosku wymaganych załączników,
  o których mowa w punkcie 11, ppkt 1-7 wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U.                       z 2018r., poz. 117), ocena merytoryczna wniosku dokonywana będzie wg kryteriów:

a)      zgodność dofinansowywania działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

b)      zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

c)      koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

d)      posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

e)      w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

f)       plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

g)      możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem przyznanego limitu.

Wnioski, które nie będą mieściły się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów pozostają bez rozpatrzenia.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego.

Jeżeli przyznany limit środków KFS nie pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich pracodawców, których wnioski będą rozpatrzone pozytywnie, Urząd przyzna środki w pierwszej kolejności pracodawcy, który nie korzystał ze wsparcia w postaci środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski nie są rozpatrywane w trybie decyzji administracyjnej, stąd nie podlegają procedurze odwoławczej.

Dopuszcza się negocjacje treści wniosku. Dofinansowanie ze środków KFS ma charakter fakultatywny, co oznacza, że starosta może przyjąć wniosek do realizacji, odrzucić, wezwać do poprawienia lub przystąpić do negocjacji w celu ustalenia: ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem, organizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu. W sytuacjach budzących wątpliwości, m.in. w przypadku ceny/kosztów kształcenia odbiegającego od zazwyczaj spotykanych na rynku usług szkoleniowych, Powiatowy Urząd Pracy ma prawo poprosić o dodatkowe wyjaśnienia i szczegółowe uzasadnienie dofinansowania kształcenia ustawicznego u danego pracodawcy.

Kształcenie ustawiczne musi być przeprowadzone przez uprawnionych usługodawców. W zależności od formy prawnej są to instytucje świadczące usługi szkoleniowe, kształcenie ustawiczne, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub Krajowego Rejestru Sądowego, w których zawarte jest określenie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności związane z świadczeniem usług szkoleniowych w formach pozaszkolnych, dla zdobywania, poszerzania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przez osoby dorosłe. Dotyczy to również instytucji, prowadzących ww. działalność (edukacyjną/szkoleniową) na podstawie odrębnych przepisów.

Mając na względzie zasady racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych, pracodawca powinien planować wydatki dokonywane w sposób celowy
i oszczędny z zachowaniem zasad:

a)      uzyskiwania najlepszych efektów  z danych nakładów,

b)      optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy. Umowa o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawcy może zostać zawarta tylko na działania wymienione w art. 69a ust.  2 pkt 1 ustawy, które jeszcze się nie rozpoczęły.

Starosta może przeprowadzić kontrolę u pracodawcy w zakresie: przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków; dla celów kontroli starosta może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 111 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U z 2019r. poz. 1482).

Pracodawca ma obowiązek zawarcia z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowy określającej prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów na zasadach określonych
w umowie z pracodawcą, o której mowa w pkt 26.

W przypadku, o którym mowa w pkt 28, pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie,
o której mowa w pkt 27 i 28.

Pracodawca dokonuje wydatków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyłącznie przelewem. Nie dopuszcza się dokonywania opłat gotówką.

Środki KFS będą przekazana na nieoprocentowany rachunek bankowy. Jeżeli pracodawca posiada nieoprocentowany rachunek bankowy, na który mają być przekazane środki KFS w dniu złożenia wniosku podaje ten numer we wniosku. Jeżeli pracodawca nie posiada takiego rachunku na dzień złożenia wniosku, jest on zobowiązany założyć rachunek nieoprocentowany lub nieoprocentowane subkonto najpóźniej dzień przed zawarciem umowy i dostarczyć jego numer do urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi nie finansuje ze środków KFS kształcenia ustawicznego pracodawcom zamierzającym samodzielnie realizować usługi edukacyjne dla własnych pracowników.

W przypadku, gdy nabywana usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest w określonej wysokości finansowana
ze środków publicznych (nabywca przekaże świadczącemu usługę szkoleniową stosowną informację o pochodzeniu środków finansowych na sfinansowanie szkolenia z KFS i ich udziale w całkowitym koszcie szkolenia) wówczas do tej usługi ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług. Mając na uwadze treść art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych), przeprowadzanie egzaminów w takim reżimie będzie wyłączone
z opodatkowania podatkiem VAT (a w konsekwencji nie będzie objęte zakresem zwolnienia od tego podatku). Jednocześnie, jeżeli egzaminy (które nie byłyby objęte hipotezą art. 15 ust. 6 ustawy o VAT) stanowiłyby integralną część usługi szkoleniowej, wówczas mogłyby korzystać ze zwolnienia, o ile jest ono przewidziane dla tej usługi szkoleniowej. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. z 2018r, poz. 117);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53, poz. 311 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r., Nr 121, poz. 810);
 • Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r., poz.650).

 

Informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają:

Monika Gradzik, tel. 76 877 92 27

Joanna Molenda tel. 76 877 92 28

Autor: Joanna Konieczna