Na czym polega usługa poradnictwa zawodowego?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na czym polega usługa poradnictwa zawodowego?

 

Poradnictwo zawodowe jest usługą, w ramach której pracodawcy mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy doradców zawodowych zatrudnionych w urzędzie pracy.
 
Poradnictwo zawodowe świadczone przez urzędy pracy, adresowane do pracodawców, obejmuje:

 • pomoc w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

W jaki sposób doradca zawodowy może pomóc pracodawcy?

Pracodawca może skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy w doborze kandydatów na zgłoszone w ofercie stanowisko pracy, a także ze wsparcia w rozwoju zawodowym własnym i pracowników. Pomoc udzielana jest poprzez porady zawodowe, informacje na temat rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia.

Doradca zawodowy może pomóc w procesie rekrutacji, począwszy od określenia cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu, poprzez pomoc w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy spośród osób bezrobotych i poszukujących pracy.

Pomoc pracodawcy w doborze kandydatów może być świadczona wtedy, gdy powiatowy urząd pracy przyjmie do realizacji ofertę pracy od tego pracodawcy. Następnie pracodawca winien złożyć w urzędzie pracy pisemny wniosek, o możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów na miejsce/a pracy zgłoszone przez niego w ofercie pracy. Wniosek ten może być złożony równocześnie z ofertą pracy.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z usług doradców zawodowych urzędu pracy?

 

Usługi poradnictwa zawodowego są adresowane do pracodawców krajowych. Usługi z zakresu poradnictwa dla pracodawców są realizowane zgodnie z zasadami:

 1. dostępności usług poradnictwa zawodowego,
 2. dobrowolności,
 3. równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 4. swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 5. bezpłatności,
 6. poufności i ochrony danych.

Pracodawca zainteresowany pomocą w doborze kandydatów do pracy lub indywidualnym rozwojem zawodowym powinien złożyć wniosek o udzielenie pomocy.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy,
 • adres,
 • numer telefonu i faksu,
 • adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada tego typu środki komunikacji,
 • imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • określenie zakresu oczekiwanej pomocy.

W przypadku potrzeby indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawca powinien dołączyć listę osób zawierającą:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • numer identyfikacji podatkowej pracodawcy NIP.

Podstawa prawna

 

Autor: Joanna Konieczna