Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków o przyznanie środków na rok 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami poniżej.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż uzyskał limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok w wysokości 324 000,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi zaprasza wszystkich pracodawców zainteresowanych wsparciem zawodowego kształcenia ustawicznego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W roku 2017 obowiązują następujące priorytety KFS:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Kształcenie dotyczy sektorów wg przeważającego PKD znajdującego się w następujących sekcjach i działach:
SEKCJA C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – dział od 10 do 33
SEKCJA H – TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA – dział od 49 do 53
SEKCJA Q – OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA – dział od 86 do 88

2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia ustawicznego. Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się w załączniku nr…. do ogłoszenia oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Pracodawca dysponuje dokumentami poświadczającymi co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach i/lub o szczególnym charakterze. Na pracodawcy ciąży również obowiązek ustalenia, że wskazanemu uczestnikowi kształcenia nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (T.j. Dz.U.15.965).

Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem


W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EURO)

Pracodawca składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem kształcenia ustawicznego.

UWAGA!

Zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U z 2014 r. poz. 639 z późn. zm.) informujemy, że w 2017 roku obowiązują nowe zasady naboru i rozpatrywania wniosków o przyznanie środków z KFS. (Zał. 1 do ogłoszenia)

Termin naboru wniosków: 06.03.2017r. – 10.03.2017r.

Wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym terminie naboru w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.
Szczegółowe informacje dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają:
Justyna Kłodnicka, tel. 76 877 92 27
Katarzyna Serok, tel. 76 877 92 28


WYJAŚNIENIE dotyczące wniosku oraz kreatorów części IV i V wniosku:

* aby wniosek był wypełniany bezproblemowo należy mieć włączoną obsługę MAKR.
* wniosek zawiera aktywną część IV oraz V.
Po każdej z tych części znajduje się aktywne okienko “Dodaj kolejny blok –Część IV” (lub V)
Aby korzystać z aktywnego dodawania części IV i V wniosku, pliki “KFS_kreator_IV.doc” i “KFS_kreator_V.doc” muszą być zapisane w tej samej lokalizacji na komputerze, co plik tworzonego wniosku (tzn. muszą znajdować się w tym samym folderze co sam wniosek). Oznacza to zatem, iż chronionych plików zatytułowanych jako KFS kreator... nie otwieramy, albowiem korzystamy z nich bezawaryjnie podczas wypełniania wniosku – oczywiście pod warunkiem, że oba kreatory zostaną zapisane w komputerze w tej samej lokalizacji, co wniosek KFS.

WAŻNE: pliki po zapisie muszą mieć nazwę z "dolnymi myślinikami", tj. “KFS_kreator_IV.doc” i “KFS_kreator_V.doc” - PROSIMY O ZMIANĘ NAZW PLIKÓW PO ICH ZAPISIE NA PAŃSTWA KOMPUTERZE

Autor: PUP Złotoryja