Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków na rok 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2020, na pozostałą kwotę z przyznanego limitu w wysokości 160.000,00 zł. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami poniżej. Termin naboru wniosków: 10.08.2020 r. – 14.08.2020 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców

Starosta Złotoryjski działając poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy  w ramach priorytetów ustalonych na rok 2020, na kwotę  przyznanego limitu w wysokości 160.000,00 zł.

W roku 2020 obowiązują następujące priorytety KFS:

1)      Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Przyjęty zapis priorytetu nr 1 pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem, w szczególności urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem.

 2)      Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.

 3)      Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa.

 4)      Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 4 musi udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Stosowna Decyzja dotycząca uznania spełnienia wymagań priorytetu 4 zostanie podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu przedstawionego przez Pracodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO itp. oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia.

 5)      Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

Przy ocenie wniosków Urząd Pracy będzie brał pod uwagę Strategię Województwa Dolnośląskiego 2020.

 6)      Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia  ustawicznego i  w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenie ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów przyjmujących uczniów na staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne. 

Definicja stażu uczniowskiego wskazana w art. 121a ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 określa go jako staż w rzeczywistych warunkach pracy jaki w celu ułatwiania uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, mogą w okresie nauki odbywać uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego. 

Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu § 11 ust. 1 określa, że praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne.

 7)      Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej,

Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu  Przedsiębiorstwa społeczne wpisane są na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS.
Lista dostępna jest pod adresem: http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

Środki KFS mogą być przeznaczone na :

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Pracodawca składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem kształcenia ustawicznego.

Pracodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO” umieszczoną na stronie  Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi pod adresem http://www.pup.zlotoryja.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych (część VI wniosku  Oświadczenia wnioskodawcy – pkt. 14)

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi zaprasza wszystkich pracodawców zainteresowanych wsparciem zawodowego kształcenia ustawicznego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin naboru wniosków: 10.08.2020r. – 14.08.2020r.

Wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym terminie naboru w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.

Szczegółowe informacje dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w zakładce à Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają:

Monika Gradzik, tel. 76 877 92 27

Joanna Molenda tel. 76 877 92 28

 

Autor: Anna Sarczyńska