Informacja dla osób uiegających się o dodatek solidarnościowy z ZUS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi poniżej zamieszcza informację dla osób ubiegających się o dodatek solidarnościowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

1)  W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego w oparciu o ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068 ) , prawo do  zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz.U.2019.1482 ze zm.), z mocy prawa ulega zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty.  Za okres zawieszenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium świadczenia te nie są wypłacane.

 2) Nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

3)  W przypadku pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w miesiącu złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy, dodatek wypłacany jest za ten miesiąc w wysokości ustalonej w ustawie o dodatku solidarnościowym pomniejszonej o wypłaconą kwotę tego zasiłku lub stypendium.

 4) Zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, wypłacone za okres, za który został wypłacony dodatek solidarnościowy, z wyjątkiem pkt 3, stanowi nienależnie pobrane świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5) Osoba uprawniona, do dodatku solidarnościowego, posiadająca status bezrobotnego, ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściwy powiatowy urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

Informację o otrzymaniu dodatku solidarnościowego można przekazać do tutejszego Urzędu za pośrednictwem Platformy Publicznych Służb Zatrudnienia www.praca.gov.pl.

Należy także w załączeniu przesłać " Informację o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego." Jak to zrobić?

Proszę wyszukać adres strony: www.praca.gov.pl, a następnie:

1. na Panelu ogólnym zaznaczyć opcję " WNIOSKI O USŁUGI I ŚWIADCZENIA Z URZĘDU"

2. wybrać PISMO DO URZĘDU ( PSZ-PU)

3. wybarć placówkę POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI

4.przejść do pisma

Istnieje również możliwość wrzucenia pisma do skrzynki podawczej znajdującej się w głównym wejściu do siedziby  Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi Aleja MIła 18  lub przesłania pisma za pośrednicwtem poczty tradycyjnej.

 

 

 

 

 

Autor: Komar Katarzyna