UWAGA SZÓSTY NABÓR! -Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza z dniem 26.06.2020 r. drugi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

Nabór potrwa od dnia 26.06.2020r. do wyczerpania środków.


 Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

  Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.


  Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

 Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych ( jeżeli otrzymał umorzenie składek ZUS, może się starać tylko i wyłącznie o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenie bez składek ZUS).

 Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.


 Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową,  przez okres na który zostało przyznane dofinasowanie.


Wnioski można składać: 

1. Drogą elektroniczną - w tym celu :

 • wejdź na https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
 • wybierz opcję „Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne",
 • wybierz z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi",
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie,
 • PAMIĘTAJ by do wniosku wypełnianego elektronicznie dołączyć następujące dokumenty: umowę o przyznanie dofinansowania zapisaną w formacie PDF wraz z wymaganymi załącznikami, kalkulator spadku obrotów wraz z kalkulatorem dofinansowania (wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń) zapisany w pliku z rozszerzeniem xls lub xlsx .

2. W formie papierowej – w tym celu:

 • zapoznaj się z zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy znajdującymi się poniżej;
 • wydrukuj 2 egzemplarze umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - zaparafuj wszystkie strony i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy o pożyczkę i klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
 • wydrukuj wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – wypełnij go i podpisz wniosek;
 • wydrukuj 1 egzemplarz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do wniosku)  – wypełnij go i podpisz;
 • pobierz, a następnie wypełnij Kalkulator spadku obrotów oraz Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (załącznik nr 2 do wniosku).  Po wypełnieniu wydrukuj i dołącz do wniosku, wersję elektroniczną kalkulatora wyślij na adres e-mail: monika.gradzik@pup.zlotoryja.pl lub joanna.molenda@pup.zlotoryja.pl , w tytule wiadomości wpisując: Dofinansowanie do wynagrodzeń oraz nazwę firmy.
 • wydrukuj 2 egzemplarze oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust. 8 ustawy (załącznik nr 2 do umowy) – oba egzemplarze dołącz do umowy;
 • wydrukuj 2 egzemplarze zestawienia źródeł finansowania umowy (załącznik nr 3 do umowy) – podpisz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i oba egzemplarze dołącz do umowy;
 • komplet dokumentów (umowa – 2 egzemplarze, wniosek o udzielenie dofinansowania – 1egzemplarz, formularz informacji…-  1 egzemplarz, wydruk z kalkulatora spadku obrotów oraz z kalkulatora dofinansowania – 1 egzemplarz, oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane – 2 egzemplarze, zestawienia źródeł finansowania umowy – 2 egzemplarze) złóż w zamkniętej kopercie, najlepiej formatu A-4 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi Al. Miła 18 59-500 Złotoryja

Wszystkie druki oraz kalkulator dostępne są na stronie:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

 

   Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

Monika Gradzik 76-87-79-227

monika.gradzik@pup.zlotoryja.pl

Joanna Molenda 76-87-79-228

joanna.molenda@pup.zlotoryja.pl


 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzb.
Autor: Joanna Konieczna