UWAGA! Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2020

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
  którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
 3. którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
  O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. (wprowadzono 20.04.2020r.)

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?

Starosta  może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wnioski należy składać preferowaną drogą elektroniczną.
W tym celu należy:

 • wejść na praca.gov.pl,
 • wybrać opcję "Tarcza antykryzysowa",
 • wybrać opcję "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy"
 • wybrać z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi",
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami

Materiały dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców można również uzyskać na stronie

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. (wprowadzono 20.04.2020r.)

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy są konsekwencje za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o pożyczkę z Funduszu Pracy i wniosku o umorzenie pożyczki?

Oświadczenia we wnioskach są składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wsparcie - niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Wniosek wraz z załącznikami o udzielenie pożyczki można wydrukowac ze strony:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

1. Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

2.Umowę o udzielenie pożyczki nalezy wydrukowac w dwóch egzemplarzach i podpisać

3.Wniosek o umorzenie pożyczki stanowiący załącznik do umowy należy tylko wydrukować nie podpisywać

Szczegółowe informacje

Anna Macfałda
tel. 76-87-79-238

anna.macfalda@pup.zlotoryja.pl


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzd.

 

Autor: Joanna Konieczna