Środki rezerwy KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż dysponuje dodatkowymi środkami rezerwy KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wys. 4.339,00 zł.. Aby skorzystać ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kształcenie o które zamierza ubiegać się pracodawca musi spełniać minimum jeden z wymienionych priorytetów wydatkowania rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy. Termin naboru wniosków: 16.09. 2019 r. – 20.09.2019 r. Szczegóły w załączeniu.

Priorytety wydatkowania rezerwy określone przez Radę Rynku Pracy:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej

Pracodawca zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinien wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi  w CIS, KIS lub WTZ.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Pracodawca powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy

Pracodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wzdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawinczym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW  O PRZEDMIOTOWE DOFINANSOWANIE

Pracodawca składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego. Wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym terminie naboru w godz. 7.00 – 15.00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi (I piętro).

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej

Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi www.pup.zlotoryja.pl w zakładce - Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Termin naboru wniosków: 16.09. 2019 r. – 20.09.2019 r.

 


Informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają:

Monika Gradzik, tel. 76 877 92 27

Joanna Molenda, tel. 76 877 92 28

Autor: Anna Sarczyńska