Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków na rok 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019, na pozostałą kwotę z przyznanego limitu w wysokości 60.000,00 zł. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami poniżej. Termin naboru wniosków: 08.07.2019 r. – 19.07.2019 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż dysponuje dodatkowymi środkami rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wysokości 60.000,00 zł.(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Aby skorzystać ze środków rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kształcenie o które zamierza ubiegać się pracodawca musi spełniać minimum jeden z wymienionych priorytetów wydatkowania środków rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy, tj:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej

Pracodawca zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinien wykazać, że współfinansowane  ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS,KIS lub WTZ.

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Pracodawca powinien udowodnić  posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności.

c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy

Pracodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

 

Środki KFS mogą być przeznaczone na :

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEDMIOTOWE DOFINANSOWANIE

Pracodawca składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem kształcenia ustawicznego.

 

Termin naboru wniosków: 08.07.2019 r. – 19.07.2019 r.

Wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym terminie naboru w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.

Szczegółowe informacje dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w zakładce: Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają:

Monika Gradzik, tel. 76 877 92 27

Joanna Molenda tel. 76 877 92 28

Autor: Anna Sarczyńska