Zmiany w urzędach pracy. Zniesienie obowiązku profilowania.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2019

Informujemy, że od 15 czerwca 2019 r. w urzędach pracy obowiązują nowe przepisy dotyczące aktywizacji osób zarejestrowanych. W związku ze zmianami do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracownicy PUP Złotoryja uczestniczyli w szkoleniach z zakresu nowelizacji tej ustawy. Głównym tematem było uchylenie przepisów dotyczących profili pomocy. Szczegóły w załączeniu.

W 2014 r. zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziły nowe rozwiązanie w pracy urzędów pracy, jakim było profilowanie pomocy dla każdego bezrobotnego. Celem profilowania było stosowanie przez urząd pracy form wsparcia, które najlepiej odpowiadają potrzebom zarejestrowanego oraz jego sytuacji na rynku pracy.

Konieczność wprowadzenia zmian związanych z profilowaniem wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Na decyzję wpływ miały również wyniki ewaluacji profilowania pomocy. Badania ankietowe pokazały, że 44,6 proc. ankietowanych powiatowych urzędów pracy uznało, że profilowanie pomocy nie umożliwia lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych. 21,4 proc. urzędów stwierdziło, że trudno było im wskazać przydatność profilowania pomocy. Natomiast 80,1 proc. urzędów zgodziło się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych. Kolejnymi czynnikami, które przemawiały za rezygnacją z profilowania, były: stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz organizacji pozarządowych.

Kierując się powyższym, w nowelizacji został zniesiony obowiązek profilowania pomocy dla każdego bezrobotnego. To oznacza, że od 15 czerwca 2019 r. urzędy pracy mogą stosować wobec zarejestrowanego bezrobotnego wszystkie formy pomocy dostępne w urzędzie.  

Źródło:
https://zielonalinia.gov.pl/-/rejestracja-bez-profilowania-zmiany-w-urzedzie-pracy   
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3363 

Autor: Anna Sarczyńska