Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gosparczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż od dnia 25.03.2019 r. będą przyjmowane wnioski w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)" oraz „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (IV)". Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia. Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.pupzlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW  NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż od dnia 25.03.2019 r. będą przyjmowane wnioski w ramach projektów:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (IV)"
W ramach projektu realizowane jest następujące wsparcie:
•    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
•    wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Złotoryja jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby należące do kategorii NEET, osoby długotrwale bezrobotne, osoby  z niepełnosprawnościami. Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do kategorii NEET uznaje się osobę, która:
-  nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
-  nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
-  nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W przypadku osób w wieku
   18-24 lat, okres zarejestrowania przed udzieleniem w/w wsparcia nie może być dłuższy niż 4 miesiące.

„Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim (IV)”

W ramach projektu realizowane jest następujące wsparcie:
•    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Projekt skierowany jest do osób od 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w tym znajdujących  się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z założeniami na 2019 rok w ramach powyższych projektów kwota brutto o jaką będzie można się ubiegać wynosi 24 000 zł.
W 2019 roku obowiązują nowe zasady procedury zawarcia umowy wprowadzone w związku z niekwalifikowalnością podatku VAT zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W związku z powyższym w złożonych wnioskach należy uwzględnić kwotę zakupu w podziale na kwotę netto oraz kwotę VAT.


Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia.


Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.pupzlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”
Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu udzielają osobiście doradcy klienta i pracownik merytoryczny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi,
Al. Miła 18  oraz w pokoju 26 lub pod numerem tel. 76 8779 238.

Autor: PUP Złotoryja