Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków o przyznanie środków na rok 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami poniżej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców

Starosta Złotoryjski działając poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019, na kwotę  przyznanego limitu w wysokości 400.000,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi zaprasza wszystkich pracodawców zainteresowanych wsparciem zawodowego kształcenia ustawicznego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W roku 2019 obowiązują następujące priorytety KFS:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

Pracodawca musi wykazać, że pracownik odbywający wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego nie zaliczył egzaminu maturalnego (np: oświadczenie).

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu to: Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych  prowadzonych przez MRPiPS – lista ta jest dostępna pod adresem: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4048.html;  spółdzielnie socjalne; Zakłady Aktywności zawodowej.

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

Pracodawca dysponuje dokumentami poświadczającymi co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach i/lub o szczególnym charakterze. Na pracodawcy ciąży również obowiązek ustalenia, że wskazanemu uczestnikowi kształcenia nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 22018, poz. 1924)

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie  w zatrudnieniu;

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu; przy występowaniu o wsparcie na szkolenia nieobowiązkowe dla nauczycieli należy wskazać (wystarczy oświadczenie), że przekwalifikowanie bądź nabycie nowych uprawnień czy umiejętności pozwoli na pozostanie danego nauczyciela w dotychczasowym zawodzie

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.

Środki KFS mogą być przeznaczone na :

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EURO)

Pracodawca składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem kształcenia ustawicznego.

Termin naboru wniosków: 28.01.2019r. – 08.02.2019r.

Wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym terminie naboru w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.

Szczegółowe informacje dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w zakładce à Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego udziela:

Katarzyna Serok, tel. 76 877 92 28

Autor: Anna Sarczyńska