Środki rezerwy KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż dysponuje dodatkowymi środkami rezerwy KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wysokości 15.800,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy osiemset złotych). Aby skorzystać ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kształcenie o które zamierza ubiegać się pracodawca musi spełniać minimum jeden z wymienionych priorytetów wydatkowania środków rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy, tj: a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodów deficytowych; b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowanie z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEDMIOTOWE DOFINANSOWANIE

Pracodawca składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego w sekretariacie Urzędu (I piętro). Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu.

Termin naboru wniosków: 17.09.2018r. – 21.09.2018r.
Wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym terminie naboru w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi www.pup.zlotoryja.pl lub w pok. nr 19 (parter – organizacja szkoleń)

Szczegółowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
Katarzyna Serok, tel. 76 877 92 28, katarzyna.serok@pup.zlotoryja.pl
Anna Kapral, tel. 76 877 92 27, anna.kapral@pup.zlotoryja.pl

 

Autor: Anna Sarczyńska