Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków o przyznanie środków na rok 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami poniżej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż uzyskał limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018 rok w wysokości 194 000,00 zł

 

W roku 2018 obowiązują następujące priorytety KFS:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia ustawicznego. Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajdują się w załączniku do ogłoszenia oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.
Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach tego priorytetu można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii  narzędzi pracy.
W przypadku priorytetu 2 – należy dołączyć jakikolwiek wiarygodny dokument potwierdzający np.: kopię zakupu maszyn, narzędzi; decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
Pracodawca dysponuje dokumentami poświadczającymi co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach i/lub o szczególnym charakterze. Na pracodawcy ciąży również obowiązek ustalenia, że wskazanemu uczestnikowi kształcenia nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z2008, Nr 237, poz.1656 z późn. zm.).

Środki KFS mogą być przeznaczone na:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
- Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
- Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EURO)
Pracodawca składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem kształcenia ustawicznego.

Termin naboru wniosków: 15.01.2018r. – 26.01.2018r.

Wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym terminie naboru w godz. 7.00-15.00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi.
Szczegółowe informacje dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają:
Katarzyna Serok, tel. 76 877 92 28
Anna Kapral, tel. 76 877 92 27

 

Autor: Joanna Konieczna