Środki rezerwy KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż dysponuje dodatkowymi środkami rezerwy KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w kwocie 12 544 tys. Aby skorzystać ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kształcenie o które zamierza ubiegać się pracodawca musi spełniać łącznie co najmniej dwa priorytety, w tym jeden priorytet ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden priorytet wydatkowania rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy. Termin składania wniosków 14.11.2017 - 24.11.2017 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, iż dysponuje dodatkowymi środkami rezerwy KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO na kształcenie ustawiczne pracowników  i pracodawców

Aby skorzystać ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kształcenie o które zamierza ubiegać się pracodawca musi spełniać łącznie co najmniej dwa priorytety, w tym jeden priorytet ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden priorytet wydatkowania rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy, tj:Na rok 2017 minister właściwy ds. pracy określił nastepujące piorytety wydatkowania KFS:

  1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o zczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Rada Rynku Pracy zdefiniowała nastepujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:

a)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
b)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku zycia;
c)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d)   wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r., poz. 978).

Środki KFS mogą być przeznaczone na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowanie z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEDMIOTOWE DOFINANSOWANIE

Pracodawca składa wniosek we właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności powiatowym urzędzie pracy najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego w sekretariacie Urzędu (I piętro). Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu.

Termin składania wniosków 14.11.2017 r. do 24.11.2017 r.

 

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi lub w pok. nr 19 (parter – organizacja szkoleń)

Szczegółowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
Katarzyna Serok, tel. 76 877 92 28, katarzyna.serok@pup.zlotoryja.pl
Anna Kapral, tel. 76 877 92 27, anna.kapral@pup.zlotoryja.pl

 

 

 

 

Autor: Anna Sarczyńska